Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden", wordt verstaan onder:
1.2 "Deelnemer": de natuurlijke persoon die ingevolge de
Overeenkomst tussen Soccerfreestyle Sportsmanagement en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Soccerfreesyle Sportsmanagement.
1.3 "Inschrijfformulier": formulier dat deel uitmaakt van de internetsite www.voetbalkampnederland.nl van Soccerfreestyle Sportsmanagement.
1.4 "Opdrachtgever": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Soccerfreestyle Sportsmanagement aangaat.
1.5 "Overeenkomst": een overeenkomst tussen Soccerfreestyle Sportsmanagement en
Opdrachtgever ter zake van één of meer door Soccerfreestyle  Sportsmanagement ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
1.6 "Deelnamekosten": de totale som van de door Soccerfreestyle Sportsmanagement - ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW.
1.7 "Voetbalkamp Nederland Voetbalkampen 2010": Soccerfreestyle  Sportsmanagement  gevestigd te Amsterdam.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door
Soccerfreestyle Sportsmanagement gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten betreffende de “Voetbalkamp Nederland Voetbalkampen 2010”.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Soccerfreestyle Sportsmanagement uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de
Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Soccerfreestyle Sportsmanagement daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene
Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Soccerfreestyle  Sportsmanagement zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het
inschrijfformulier via de site heeft ingevuld, de algemene voorwaarden heeft aangevinkt en het formulier heeft verstuurd.
3.3 Bij aanmelding via het internet is er sprake van 2 dagen bedenktijd i.v.m. aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt.

4. Betaling
4.1 Betaling dient plaats te vinden via automatische incasso en geschiedt maximaal 4 weken voor aanvang evenement.
4.2 Bij aanmelding vanaf 4 dagen voor het evenement dient betaling contant plaats te vinden op de eerste dag van het evenement, op locatie.
4.3 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.4 Bij niet tijdige betaling behoudt Soccerfreestyle Sportsmanagement zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

5. Instructies en gedragsregels
5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Soccerfreestyle Sportsmanagement ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Soccerfreestyle Sportsmanagement nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Soccerfreestyle Sportsmanagement in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door  Soccerfreestyle Sportsmanagement van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

6. Aansprakelijkheid van Soccerfreestyle Sportsmanagement
6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. Soccerfreestyle Sportsmanagement aanvaardt - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Soccerfreestyle Sportsmanagement – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Soccerfreestyle Sportsmanagement, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 Soccerfreestyle  Sportsmanagement aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Soccerfreestyle Sportsmanagement bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
6.3 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Soccerfreestyle Sportsmanagement beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Soccerfreestyle Sportsmanagement en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen - van Deelnemer.
7.2 Opdrachtgever zal Soccerfreestyle Sportsmanagement vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

8. Overmacht/Wijziging/Annulering Soccerfreestyle Sportsmanagement
8.1 Indien Soccerfreestyle Sportsmanagement door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Soccerfreestyle Sportsmanagement gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.
8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een evenement. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per evenement.

9. Annulering door Opdrachtgever
9.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de poststempel als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
9.2 Annulering vanaf 7 dagen voor het evenement kan alleen geschieden met één van de volgende redenen: ziekte, blessure of andere calamiteiten.
9.3 Andere redenen voor annuleren kunnen alleen worden aangedragen tot 7 dagen voor het evenement.
9.4 Bij annulering van de Overeenkomst wordt per Deelnemer het volgende bedrag in rekening gebracht:
- €10,- administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering maximaal 7 dagen voor het evenement ontvangen is.
- €15,- administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering maximaal op de dag voor het evenement ontvangen is.
- €10,- administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering maximaal op de dag voor het evenement schriftelijk of telefonisch ontvangen is. Dit geldt echter alleen voor annulering bepaald in lid 3.

10. Gevonden voorwerpen
10.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van een evenement nog drie dagen door Soccerfreestyle Sportsmanagement bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Soccerfreestyle Sportsmanagement gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel naar keuze.

11.Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

 

Laatste nieuws